Egzamin Sprawdzający w zawodzie Kelner

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

Egzaminy kelnerskie sprawdzające przeprowadza się po zakończonych projektach unijnych (kursach unijnych), kursach zawodowych, kursach dokształcających etc. których zakres dotyczy przy najmniej częściowo zawodu kelnera.

Egzamin sprawdzający może również obejmować swoim zakresem całość zawodu nawet na poziomie mistrzowskim – nie daje tytułu zawodowego, jednak potwierdza posiadane umiejętności. Może również służyć jako egzamin próbny przed przystąpieniem do egzaminu zawodowego.

Czyli:

 1. Wybieramy moduły i zakres tematów, jakich dotyczyć ma kształcenie i organizujemy kurs.
 2. Wystawiamy zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu zawodowego w ramach kształcenia ustawicznego, kształcenia zawodowego, doskonalenia zawodowego itp.
 3. Zgłaszamy Uczestników do egzaminu sprawdzającego do Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie. 
 4. Organizujemy egzamin zawodowy w miejscu wspólnie ustalonym -dostępny jest teren całej Polski
 5. Po zdanym egzaminie Izba Rzemieślnicza Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie wystawia zaświadczenie o posiadanych umiejętnościach i pomyślnie zdanym egzaminie.

Warunki dopuszczenia do egzaminu sprawdzającego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r.  w sprawie egzaminu czeladniczego,   egzaminu   mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje  egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117). Najważniejsze informacje zamieszczamy poniżej:

Wymagane dokumenty 

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu.
 2. Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych.
 3. Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.
 4. Dowód opłaty egzaminacyjnej.

Zakres wymagań na egzaminie

Egzamin sprawdzający składa się z części praktycznej, podczas której kandydat wykonuje zadania praktyczne i części teoretycznej polegającej na udzieleniu odpowiedzi z zakresu:

 • umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin,
 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowych zasad ochrony środowiska,

związanych z wykonywaniem prac, których dotyczyło przyuczenie.

Przebieg egzaminu

Egzamin sprawdzający przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym. Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Etap teoretyczny polega na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu:

 • umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin,
 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej ,
 • podstawowych zasad ochrony środowiska.

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez zdającego zadania praktycznego. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu osób młodocianych nie powinien być dłuższy niż 3 godziny, natomiast osób dorosłych nie powinien być dłuższy niż 8 godzin. 

Osoba, która zdała  egzamin sprawdzający otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego.

>> Wniosek

źrółdło: Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie