Egzamin

Egzaminy zawodowe dla kelnera łącznie ze specjalizacją barmana, baristy i sommeliera przeprowadza zewnętrzna instytucja: Izba Rzemieślnicza Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie.

Egzaminy potwierdzają nabyte umiejętności zawodowe i posiadaną wiedzę. Mogą dotyczyć całego programu nauczania w zawodzie lub wybranej części (modułów, tematów). Dodatkowo, jeśli uczestnik spełnia wymogi określone zapisami ustawy o rzemiośle może otrzymać tytuł zawodowy Czeladnika lub Mistrza w zawodzie Kelner.

Za naszym pośrednictwem można składać wnioski o przystąpienie do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie wchodzącej w skład Związku Rzemiosła Polskiego – najstarsza i największa ogólnopolska, społeczno-zawodowa organizacja samorządu gospodarczego. Zapraszamy kelnerów z całej Polski!

Każdy egzamin składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.