Kurs kelnerski

Certyfikowane kursy zawodowe kelnerskie i specjalizacje z tym związane: barman, barista, sommelier. Wszystko opisane w systemie modułowym i podzielone szczegółowo na tematy lekcji. Dobierając wybrane tematy mogą Państwo stworzyć własny plan/harmonogram nauczania według swoich oczekiwań.

Celem naszej edukacji jest przekazanie wiedzy i konkretnych umiejętności zawodowych. Wykorzystywane metody kształcenia: wykłady, panele dyskusyjne, warsztaty praktyczne, pokazy na żywo,  prezentacje multimedialne.

Kursy gastronomiczne (kelnerskie, barmańskie, sommelierskie, baristyczne) wraz z egzaminem przeznaczone są dla restauracji, hoteli, barów/pubów, szkół (uczniów i nauczycieli) oraz osób indywidualnych

Istnieje możliwość przystąpienia do >>EGZAMINU sprawdzającego bez wymaganego doświadczenia zawodowego i uzyskania świadectwa posiadanych umiejętności.

Poniżej prezentujemy przykładowe, wielokrotnie sprawdzone programy szkoleń kelnerskich.

Egzamin

Egzaminy zawodowe dla kelnera łącznie ze specjalizacją barmana, baristy i sommeliera przeprowadza zewnętrzna instytucja: Izba Rzemieślnicza Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie.

Egzaminy potwierdzają nabyte umiejętności zawodowe i posiadaną wiedzę. Mogą dotyczyć całego programu nauczania w zawodzie lub wybranej części (modułów, tematów). Dodatkowo, jeśli uczestnik spełnia wymogi określone zapisami ustawy o rzemiośle może otrzymać tytuł zawodowy Czeladnika lub Mistrza w zawodzie Kelner.

Za naszym pośrednictwem można składać wnioski o przystąpienie do egzaminów w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie wchodzącej w skład Związku Rzemiosła Polskiego – najstarsza i największa ogólnopolska, społeczno-zawodowa organizacja samorządu gospodarczego. Zapraszamy kelnerów z całej Polski!

Każdy egzamin składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Oferta dla Szkół

Oferta dla Szkół

Wspólnie ze szkołami gastronomicznymi zachęcamy młodzież do rozwoju zawodowego. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Staramy się zaciekawić młodych adeptów i kierować ich w stronę gastronomii. Poniżej prezentujemy sprawdzony sposób w jaki nawiązaliśmy współpracę z wieloma szkołami, dążąc tym samym do podniesienia warunków kształcenia w placówkach szkolnych.

Krok 1 : Pokaz kelnerski

Prezentujemy, opowiadamy, rozmawiamy, o tym jak wygląda praca kelnera, jakie zmiany zaszły przez ostatnie 30 lat i co dzieje się na aktualnym rynku pracy w gastronomii. Pokazujemy rangę, jaką niegdyś posiadał nasz zawód.

W pracowni gastronomicznej, na korytarzu, w sali gimnastycznej lub innym miejscu zbiorą Państwo grupę uczniów. Przyjedziemy ze swoimi narzędziami i wykonamy pokaz kelnerski, czyli zademonstrujemy krok po kroku i wytłumaczymy wybrane elementy naszej pracy.

Pokaz może dotyczyć synchronicznego serwisu niemieckiego, serwisu francuskiego z półmiska, serwisu angielskiego z wózka, flambirowania, serwisu napojów bezalkoholowych i alkoholowych w szczególności wina. Pomysłów jest dużo, a możliwości jeszcze więcej.

Tranżerowanie homara

Krok 2 : Konkursy

Świetnym sposobem na zachęcenie uczniów do aktywności są konkursy. Motywują do nauki i doskonalenia swoich umiejętności. Konkursy kelnerskie służą dobrej zabawie, ale są też idealną chwilą na zauważenie najbardziej utalentowanych przyszłych kelnerów. Dla uczniów motywacja i dobra zabawa, dla nas i dla Państwa szkoły większy prestiż, dla pracodawców okazja na znalezienie potencjalnych pracowników.

Najlepszą opcją są konkursy wewnątrzszkolne lub regionalne (gminne/powiatowe). Zapraszani są najbliżsi restauratorzy, lokalni sponsorzy i media. Często konkurs jest elementem większego wydarzenia organizowanego przez szkołę, gdzie również możemy wystąpić jako prelegenci.

Krok 3 : Organizacja szkoleń i egzaminów

Okres nauki w szkołach ponadgimnazjalnych trwa ok. 4-5 lat i wybór zawodu jest dla nich jedną z najważniejszych podjętych dotychczas decyzji. Co raz więcej, lecz wciąż bardzo mało osób wybiera zawód kelnera. Z tego powodu na rynku pracy istnieje mały odsetek kelnerów wykwalifikowanych, na co skarży się duża część pracodawców.

Dajemy możliwość nabycia konkretnych umiejętności szkoląc w wąskim zakresie, konkretnych tematach wybranych przez uczestników. Kursy zawodowe pozwalają stać się w oczach pracodawców znacznie bardziej cenionym pracownikiem.

Dodatkowo egzaminy prowadzone przez izbę rzemieślniczą, w której jesteśmy członkami komisji, potwierdzają efekty naszych działań. Uczestnicy dostają zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu kształcenia w formie pozaszkolnej i nabyciu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu kelnera, wystawiane przez zewnętrzną instytucję egzaminującą – Izbę Rzemieślniczą.  

Krok 4 : Regularna współpraca

Gdy już poznamy siebie nawzajem i będziemy mieli wspólne portfolio, możemy nawiązać stałą współpracę. Można ogłosić publicznie nasze partnerstwo oraz wprowadzić dodatkowe formy edukacji wpisane w ofertę szkoły: cykliczne konkursy, warsztaty i pokazy kelnerskie, kursy i egzaminy zawodowe.

Przy stałej współpracy jesteśmy w stanie doposażyć sale lekcyjne w zastawę stołową i narzędzia kelnerskie. Będziemy wspólnie zachęcać młodzież do rozwoju zawodowego dążąc do podniesienia jakości i warunków nauki.