Egzamin Mistrza w zawodzie Kelner

Egzamin mistrzowski

Egzamin nadający tytuł Mistrza Kelnera kierowany jest do osób doświadczonych w zawodzie kelnera. Oprócz umiejętności i wiedzy wymaganych przy egzaminie czeladnika wymaga się również umiejętności organizacji pracy zespołu kelnerów, organizowania imprez okolicznościowych, przygotowania potraw i napojów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Egzamin mistrza kelnera obejmuje swoim zakresem również wiedzę z dziedziny rachunkowości.

Warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez     komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117).

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
  • co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  • co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

 

Wymagane dokumenty do egzaminu

 1. kopię dokumentów potwierdzających spełnianie jednego z wyżej wymienionych warunków oraz oryginały tych dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem,
 2. wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
 3. fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny/dowodowy),
 4. dowód opłaty egzaminacyjnej.

 

Przebieg egzaminu

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego. 

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem,
 • podstawy psychologii i pedagogiki,
 • metodyka nauczania.

Część ustna polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

 

Osoby, które zdały egzamin, otrzymują dyplom mistrzowski w terminie do miesiąca od dnia zdania egzaminu.

Osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko te tematy albo te zadania, z których otrzymał ocenę niedostateczną.

>> Wniosek

źrółdło: Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie